Algemene huurvoorwaarden

De ondertekening van de huurreservering impliceert de aanvaarding van elk van de volgende voorwaarden:

De reservering van het voertuig omvat de voorafbetaling van het totale huurbedrag.

In het geval dat de klant de gevraagde reservering annuleert, zullen de volgende boetes worden toegepast op de betaling van de reservering.

  • Indien de annulering voor 30 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt doorgegeven: 50%.
  • Indien de annulering tussen 15 en 30 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt doorgegeven: 80%.
  • Indien de annulering minder dan 15 dagen voor de aanvang van de huurperiode wordt doorgegeven: 100 %.

B) Het resterende bedrag van de overeengekomen huursom, dient voor vertrek te worden voldaan. Ook zal een borgsom van 700 € per creditcard (in geval van schade, beschadiging of niet-naleving) worden gestort. Zolang het bedrag van de schade hoger is dan het bedrag van de waarborgsom, zal de verzekering op de hoogte worden gebracht en zal de waarborgsom worden verbeurd. Anders wordt het bedrag van de reparatie van de borgsom afgetrokken. De huurder kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding indien het voertuig wegens overmacht of toeval niet op de overeengekomen datum kan worden afgeleverd.

Onder overmacht wordt verstaan een defect of een ongeval dat niet kan worden verholpen op de voor de levering van het voertuig geplande datum.

De borgsom wordt terugbetaald op de derde (werk)dag na het einde van de huurperiode. In geval van schade ten gevolge van verkeerd gebruik zal het door de huurder te betalen bedrag worden vastgesteld door middel van een gedetailleerde nota, waarbij de verhuurder gemachtigd wordt dit bedrag te verrekenen met de waarborgsom. Indien de verhuurder de schade niet onmiddellijk kan vaststellen, beschikt hij over 30 dagen om, in voorkomend geval, het resterende bedrag van de waarborgsom terug te betalen, na aftrek van de kosten voor het herstel van de veroorzaakte schade.

D) De minimumleeftijd om het voertuig te mogen besturen is 23 jaar en minimaal 2 jaar rijbewijs B.

De levering en teruggave van het voertuig geschieden op de bij het begin van het contract aangegeven datum.

F) Het is uitdrukkelijk verboden het voertuig te gebruiken voor enige activiteit die in strijd is met de goede zeden, wetten en gebruiken. Het is verboden meer dan het toegestane aantal personen te vervoeren, wedstrijden te houden, goederen of voorwerpen te vervoeren die wettelijk niet zijn toegestaan, dieren te vervoeren, in het voertuig te roken of het gebruik ervan tegen betaling of met winstoogmerk af te staan.

G) De huurder zal reageren op elk type sanctie of boete, die voor het overtreden van de geldende bepalingen werd opgelegd, waarbij hij dezelfde verantwoordelijkheid op zich neemt in het geval dat het voertuig werd vastgehouden of in beslag genomen, en de kosten en gederfde winst van de verhuurder draagt voor de duur van de onbeschikbaarheid van het voertuig, waarbij hij voor elke dag dat het voertuig werd vastgehouden of in beslag genomen het bedrag van de huurprijs per dag volgens model en geldend tarief van de huurprijs zal toepassen.

H) In geval van een lekke band zijn de reparatiekosten voor rekening van de huurder.

I) Het gehuurde voertuig moet in dezelfde staat worden teruggebracht als waarin het werd afgeleverd, met een schoon interieur, en met de toiletten en afvalwatertanks goed geleegd. Anders is de huurder verantwoordelijk voor de schoonmaakkosten met de betaling van 80 €.

J) Om ongemakken met de WC te voorkomen, is het ten strengste verboden ander toiletpapier te gebruiken dan het papier dat zich in het voertuig bevindt.

K) Indien de huurder de huurperiode wil verlengen tot na de vastgestelde data, moet hij/zij dit 3 dagen voor het einde van het contract meedelen. De verlenging zal afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van het voertuig waarover de verhuurder op dat ogenblik beschikt, zonder dat deze daarom enige voorafgaande verbintenis aangaat. Ongeoorloofde vertragingen in de levering of als gevolg van overmacht, zullen worden bestraft met een dagtarief dat driemaal zo hoog is als het bedrag dat op het contract van toepassing is.

L) Het door dit contract gedekte voertuig is verzekerd en heeft een eigen risico van 700€. In geval van een schadegeval/ongeval tijdens de huurperiode zal de huurder dit bedrag met de gestelde waarborgsom voor zijn rekening nemen. Burgerlijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit gebeurtenissen of omstandigheden die niet in de polis zijn opgenomen, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de huurder. De kosten die voortvloeien uit eventuele lekke banden zijn voor rekening van de klant.

M) Het niet verschijnen van de klant op de overeengekomen plaats en tijd voor de aanvang van de dienst wordt beschouwd als eenzijdige beëindiging van het contract en de reservering door de klant, met een boete van 100% van de gecontracteerde huurwaarde. Bij niet verschijnen heeft de verhuurder het recht over het gereserveerde voertuig te beschikken en heeft de huurder geen recht op enigerlei vergoeding of schadeloosstelling.

N) Het voertuig wordt afgeleverd met een volle tank brandstof (diesel) en moet in dezelfde staat worden terugbezorgd.

O) De dagelijkse kilometergrens is 300 km, te veel gereden kilometers worden aangerekend aan 0,30€ per km.

Seleccione su idioma: